طريقنا إلى الله – كتاب الموعوظين

يُعتبر هذا الموقع الخاص ”طريقنا إلى الله“ طريقًا إلى معرفة الإيمان المسيحي، بحيث يقود القارئ الراغب في معرفة الله، وقبول المعموديَّة المقدَّسة، التي تجعله عضوًا في كنيسة المسيح. يحتوي هذا الموقع على التعاليم الكتابيَّة (من نصوص الكتاب المقدَّس) والعقائديَّة والليتورجيَّة، ويشرح التعليم المسيحي الصّحيح، بحيث يُلبِّي حاجة القارئ للتعرُّف إلى الإيمان المسيحي الغريب عنه، ويُرشده إلى التعمُّق في تعاليم الإنجيل المقدَّس، التي تقوده إلى الخلاص وإلى قِيَم النعمة الإلهيَّة وفضائل الإيمان، والرجاء والمحبة، والرحمة والعدالة. نأملُ أن يُساعد هذا الكتاب، الفريد من نوعه، طالب المعموديَّة في أمورٍ ثلاثة: كيف يؤمن، وكيف يُصلّي، وكيف يعيش كمسيحيٍّ حقيقيّ.

“Our Way to God” is a website that contains scriptural, dogmatic and liturgical teachings. It explains the content of authentic Christian teaching, in order to meet the needs of one who seeks to know the Christian faith that is foreign to him. It guides the reader to understand the depth of the teachings of the gospel, so that he can achieve salvation and discover the values of divine grace, the theological virtues: faith, hope and charity, and the effects of mercy and justice. Unique in its kind, this site will help the candidate for baptism in three main aspects: how to believe, how to pray, and how to live as an authentic Christian. May the reader experience what Pope Francis wrote at the very beginning of his Apostolic Exhortation The Joy of the Gospel: “The joy of the gospel fills the heart and the whole life of those who encounter Jesus; those who allow themselves to be saved by him are freed from sin, sadness, inner emptiness, isolation; with Jesus Christ joy is born and reborn.”

«Notre chemin vers Dieu» est un site internet qui contient des enseignements scripturaires, dogmatiques et liturgiques. Il explique le contenu de l’enseignement chrétien authentique, pour répondre aux besoins de celui qui cherche à connaître la foi chrétienne qui lui est étrangère. Il guide son lecteur à comprendre la profondeur des enseignements de l’évangile, afin qu’il puisse parvenir au salut et découvrir les valeurs de la grâce divine, les vertus théologales : foi, espérance et charité et les effets de la miséricorde et de la justice. Unique en son genre, ce site aidera le candidat au baptême sur trois aspects principaux: comment croire, comment prier, et comment vivre en tant que chrétien authentique. Que le lecteur expérimente ce que le Pape François a écrit tout au début de son Exhortation Apostolique La joie de l’évangile : «La joie de l’évangile remplit le coeur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus ; ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement; avec Jésus-Christ la joie naît et renaît toujours».

“Unser Weg zu Gott” ist eine Website, die biblische, dogmatische und liturgische Lehren enthält. Sie erklärt den Inhalt der authentischen christlichen Lehre in einer Weise, die den Bedürfnissen einer Person entspricht, der dieser Glaube fremd ist. Die Seite führt die Suchenden dahin, die Tiefe der Lehre des Evangeliums von den biblischen Texten her zu verstehen, damit sie so zum Heil gelangen, die Werte der göttlichen Gnade erkennen und die theologischen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe sowie die Wirkungen der göttlichen Barmherzigkeit und Gerechtigkeit entdecken. Diese in ihrer Art einzigartige Website soll dem Taufbewerber dabei helfen, die Antwort auf diese drei Fragen zu finden: wie er glauben, wie er beten und wie er als echter Christ leben soll. Möge der Leser persönlich das erfahren, was Papst Franziskus am Anfang seiner Apostolischen Exhortation „Die Freude des Evangeliums“ geschrieben hat: „Die Freude des Evangeliums erfüllt das Herz und das gesamte Leben derer, die Jesus begegnen. Diejenigen, die sich von ihm retten lassen, sind befreit von der Sünde, von der Traurigkeit, von der inneren Leere und von der Vereinsamung“.

«Nuestro Camino hacia Dios» es una página internet que contiene conocimientos de la Escritura, de los Dogmas y la Liturgia. Explica el contenido del conocimiento cristiano auténtico, para responder a las necesidades de quienes no han tenido contacto con la fe cristiana y buscan conocerla. Esta página guía al lector a comprender la profundidad de las enseñanzas del Evangelio, con el fin de alcanzar la Salvación y descubrir el valor de la Gracia Divina; de la Virtudes Teologales: Fe, Esperanza y Caridad; y los efectos de la Misericordia y la Justicia. Única en su tipo, esta página ayudará al candidato al Bautismo en tres aspectos principales: cómo creer, cómo orar, y cómo vivir como un auténtico cristiano. Que con esta página el lector experimente lo que el Papa Francisco escribe al principio de su Exhortación Apostólica “La Alegría del Evangelio”: “La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría.”

“Onze weg naar God” is een website met uitleg over de Heilige Schrift, dogmatiek en liturgie. Het wil de inhoud van de authentieke Christelijke leer verklaren, om tegemoet te komen aan de vragen van zij die vreemd zijn aan het Christelijk geloof. De website gidst the lezer om de diepte van het evangelie te begrijpen, zodat ze tot de verlossing kunnen komen en de waarden van de goddelijke genade te begrijpen, de theologische deugden: geloof, hoop en naastenliefde; rechtvaardigheid en barmhartigheid. Deze website helpt de doopkandidaat op drie manieren: hoe geloven, hoe bidden en hoe leven als een Christen. De vertaling van de Arabische inhoud houdt rekening met de taalkundige, culturele en religieuze concepten die de Arabishce lereen nodig heeft om beter te kunnen communiceren met de migranten gemeenschappen. Mog de lezer ervaren wat paus Franciscus schrijft in zijn apostolische exhortatie: ” De vreugde van het evangelie vervult het hart en het hele leven van hen die Jezus ontmoeten. Zij die zich laten redden door Hem, worden bevrijd van de zonde, de treurigheid, de innerlijke leegte, het isolement. Met Jezus Christus wordt de vreugde altijd geboren en herboren.“

“La nostra via verso Dio” è un sito web che contiene insegnamenti scritturali, dogmatici e liturgici. Spiega il contenuto dell’autentico insegnamento cristiano, al fine di soddisfare i bisogni di chi cerca di conoscere la fede cristiana che gli è estranea. Il sito guida il lettore a comprendere la profondità degli insegnamenti del Vangelo, affinché egli possa raggiungere la salvezza, e scoprire i valori della grazia divina, le virtù teologali: la fede, la speranza e la carità e gli effetti della misericordia e della giustizia. Unico nel suo genere, questo sito aiuterà il candidato per il battesimo in tre aspetti principali: come credere, come pregare e come vivere come un autentico cristiano. Possa il lettore sperimentare ciò che Papa Francesco ha scritto all’inizio della sua esortazione apostolica ‘Evagelii Gaudium’: “La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia.”